Lokaal werk

Arendonk, een slagkrachtige gemeente

De gemeente is als een bedrijf. Een bedrijf waarvan alle inwoners aandeelhouder, deelgenoot, klant én consument zijn. Dat bedrijf dient dan ook op een adequate, transparante en performante wijze geleid te worden. Om de zes jaar duiden de duizenden aandeelhouders de nieuwe algemene vergadering (gemeenteraad) aan, die op haar beurt de raad van bestuur (college van burgemeester en schepenen) voordraagt. Zij dragen de politieke verantwoordelijkheid voor het bedrijf.

Binnen dat bedrijf zijn een algemeen directeur, een financieel directeur, een directiecomité (managementteam) en tientallen medewerkers actief die het bedrijf draaiende houden. Een gemeente is een bedrijf dat er op gericht is een optimale levenskwaliteit te verzekeren voor al de aandeelhouders. De gemeente is er dus voor de mensen. Niet omgekeerd.

Wat ons betreft moet een gemeentelijk bedrijf een transparante en slagkrachtige organisatie zijn, met een eigentijds personeelsbeleid en een nog sterkere focus op klantvriendelijkheid. Inwoners en verenigingen die zich willen engageren voor de gemeenschap, mogen niet ontmoedigd worden door een muur van regels of een papiermolen waar ze doorheen moeten om zaken te regelen.

Bestuurlijke efficiëntie, doeltreffendheid en digitalisering moeten de leidraad vormen in onze gemeentelijke organisatie. Met publieke middelen moet men als een goede huisvader omgaan. Verspilling en vertragingen moeten dan ook te allen tijde vermeden worden.

“N-VA Arendonk gaat voor een verantwoordelijk, efficiënt en klantvriendelijk gemeentelijk bedrijf dat slagkrachtig is.”

Arendonk, een veilige gemeente

“Veiligheid behoort tot de kwaliteit van het leven. Voor de N-VA heeft de overheid de plicht de veiligheid van alle burgers te verzekeren en onveiligheid integraal en, zo nodig, radicaal aan te pakken.”

De N-VA zet zich echter af tegen een al te simpele voorstelling ervan. Veiligheid is zeker een kwestie van ‘meer blauw op straat’, van een goed opgeleid politiekorps, van een performant ANPR netwerk (slimme camera’s), maar het is geen zaak van politie en justitie alleen. Het is een collectieve verantwoordelijkheid van burgers en overheid. Burgers zijn een onmiskenbare partner in de strijd tegen criminaliteit en overlast. Zij kennen hun buurt immers als geen ander. Wij ondersteunen burgers die hun verantwoordelijkheid opnemen voor zichzelf, voor elkaar en samen met anderen.

De remedie tegen onveiligheid ligt in de eerste plaats in de aanpak van de voedingsbodem ervan. De N-VA wil dan ook een doeltreffend preventiebeleid op alle vlakken en op alle niveaus: onderwijs, werkgelegenheid, armoedebestrijding, huisvesting, openbaar domein... Indien preventie niet slaagt, moeten politie en justitie hun werk doen. De N-VA gelooft in een doordachte nultolerantie en een lik-op-stukbeleid via GAS om het gevoel van straffeloosheid en het gevoel van onveiligheid bij de burger aan te pakken.

Een ander luik van veiligheid gaat over de brandweer. Sinds 1 januari 2015 is brandweer Arendonk opgegaan in een nieuwe structuur: de Hulpverleningszone Taxandria. Deze reorganisatie heeft onder meer een efficiëntere werking als doel, wat impliceert dat men als lokaal mandataris ook een ander beleid moet voeren. De organisatorische bevoegdheden van de brandweerzorg zijn immers niet meer gemeentelijk georganiseerd. Toch heeft de gemeente nog steeds een belangrijke rol te spelen met betrekking tot de brandweer.

Een derde aspect van een veilige gemeente betreft verkeersveiligheid. Dit is een absolute prioriteit voor de N-VA. Wat zou het mooi zijn, mochten we evolueren naar een verkeerssysteem dat het aantal verkeersslachtoffers terugdringt en het aantal verkeersongevallen doet dalen. We streven naar veilig verkeer, altijd en overal.

Arendonk, een bruisende gemeente

“Van een gemeente een gemeenschap maken, dat is het verhaal van de N-VA.”

Het belang van een gemeenschap, van het sociale weefsel in buurten en wijken kan niet onderschat worden, want een gemeente, wijk of buurt die aan elkaar hangt:

zet dingen in beweging;
heeft bewoners die mekaar aanspreken bij problemen (bv. lawaaioverlast, overhangende bomen, …) in plaats van meteen naar de rechter of de politie te stappen;
zorgt voor de nodige sociale controle en vergroot het veiligheidsgevoel;
zorgt voor gelukkigere en gezondere bewoners.

Wat mensen in hun vrijetijd doen, kan perfect bijdragen aan de versterking van deze sociale cohesie. Denk maar aan het verenigingsleven, het vrijwilligerswerk, de buurt- en wijkwerking, de jeugdwerking en het culturele en sportieve aanbod in de gemeente. Allemaal ideale en noodzakelijke elementen om mensen bij elkaar te brengen en hun banden te versterken.

Sterke buurten en wijken zijn de basis van een gelukkige lokale gemeenschap. De cohesie binnen buurten en wijken bevorderen, is daarom erg belangrijk.

Arendonk, een warme en zorgzame gemeente

N-VA Arendonk wil van Arendonk een plek maken waar iedereen (gezinnen, senioren, personen met een beperking, …) zich thuis kunnen voelen. Een sterk sociaal weefsel waarbij iedereen zijn rechten, maar ook zijn plichten vervult, vormen hiervoor een belangrijke voorwaarde.

Arendonk is in de eerste plaats regisseur van het lokaal sociaal beleid en ziet erop toe dat er een voldoende en gedifferentieerd aanbod is. We bundelen de expertise van de lokale actoren en werken nauw met hen samen om lacunes in het aanbod te detecteren en op te vullen.

N-VA Arendonk ondersteunt initiatieven die goed werk leveren en bijdragen tot de sociale cohesie, ongeacht tot welke zuil ze behoren. We laten niemand aan zijn lot over en voeren een geïntegreerd sociaal beleid. Concreet betekent dit dat we binnen alle beleidsdomeinen rekening houden met de impact op gezinnen, personen met een beperking, senioren, mensen in armoede en andere kwetsbare groepen.

“Als gemeenschapspartij sluiten we niemand uit, maar kiezen we voor inclusie. We zorgen ervoor dat wie wil, actief kan deelnemen aan het gemeenschapsleven. Op die manier maken we van Arendonk een warme en leeftijdsvriendelijke gemeenschap.”

Arendonk, een duurzame gemeente

De N-VA wil werk maken van een aangenamere, gezondere, beter uitgeruste en meer inclusieve leefomgeving, gekoppeld aan een zorgzamere en duurzamere omgang met ons leefmilieu en met natuurlijke hulpbronnen. We hebben nood aan open ruimte voor natuur en landbouw, biodiversiteit, voedselproductie, recreatie, ontspanning, drinkwatervoorziening, waterhuishouding, enzovoort. Daarnaast is ook de belevingswaarde van belang. We hechten waarde aan open landschappen omdat we ze mooi vinden, omdat ze sporen van het verleden dragen, omdat we er de stilte kunnen opzoeken, omdat we er in vrijheid door kunnen bewegen, omdat we er graag op vakantie gaan...

“We willen van Arendonk een duurzame samenleving maken, wat zal toelaten de levenskwaliteit van iedere Arendonkenaar te verhogen.”

Zo’n duurzame samenleving bereik je niet van de ene op de andere dag. We willen een verhaal schrijven en vertellen hoe onze gemeenschap er over enkele decennia zou kunnen uitzien. We zullen werk moeten maken van diverse thema’s: ruimte, leefmilieu, natuur en bos, energie, mobiliteit, lokale economie en landbouw. Het is een verhaal dat enkel kan gerealiseerd worden wanneer we daar schouder aan schouder werk van willen maken.

De N-VA pleit voor een verstandig groen beleid waarbij we de klimaatuitdagingen willen beantwoorden vanuit ratio en wetenschap, niet vanuit sentiment. Ecorealisme is de term die wij hiervoor gebruiken. Vanuit dit verstandig groen beleid geloven wij dat de gemeente een voorbeeldfunctie heeft naar haar burgers. Door het goede voorbeeld te geven, realiseren we niet alleen de doelstellingen van het Burgemeesterconvenant (www.covenantofmayors.eu), we sensibiliseren de burgers en tonen dat een duurzame samenleving binnen handbereik ligt.