Decemberverklaring Meerjarenplan 2020-2025

Op 22 december 2019, over deze onderwerpen: Gemeenteraad

DECEMBERVERKLARING – MEERJARENPLAN 2020-2025

 

Geachte gemeenteraadsleden,

Geachte toehoorders,

In maart 2019 hebben wij de krachtlijnen van ons beleid aan de gemeenteraad voorgelegd. Dat beleidsplan is een politiek document waarin we aangeven op welke wijze we de komende jaren willen werken aan de toekomst van onze gemeente.

Samen met de gemeentelijke omgevingsanalyse vormde die beleidsnota de basis voor de opmaak van het meerjarenplan 2020 – 2025. Om deze vertaalslag te maken hebben we de gemeentelijke adviesraden betrokken, uiteraard ook onze gemeentelijke administratie, het managementteam en zelfs individuele Arendonkenaren. Het gemeentebestuur nodigde daartoe willekeurig een aantal inwoners uit om deel te nemen aan een burgerparticipatie. De participanten konden op zaterdag 19 oktober vrij hun mening geven over heel uiteenlopende beleidsonderwerpen. Ik kan stellen dat het een zeer productieve voormiddag was, waarbij het bestuur heel wat informatie kreeg over wat inwoners willen en waar zij mogelijkheden tot verbetering zien in het beleid.

Zoveel mogelijk mensen betrekken bij het beleid, dat is onze opdracht. Want beleid maken doe je immers niet alleen, maar samen.

BBC – strategische nota

Het meerjarenplan 2020- 2025 is opgemaakt aan de hand van de richtlijnen rond BBC, beleids- en beheerscyclus, opgelegd en ondersteund door de Vlaamse overheid. Het meerjarenplan is opgedeeld in twee belangrijke onderdelen, namelijk de strategische nota en de financiële nota. Belangrijk daarbij is dat het meerjarenplan van de gemeente en het ocmw geïntegreerd zijn in één document. En dat er vanaf 2020 gewerkt wordt met de SGD – rapporteringscodes, ofwel de duurzame ontwikkelingsdoelstellingen.

De strategische nota geeft naast de tekstuele toelichting ook het financieel overzicht weer van de strategische doelstellingen, de beleidsdoelstellingen en de actieplannen. De strategische nota betreft pagina’s 3 tot en met 30 van ons meerjarenplan. We zullen werken rond 4 strategische doelstellingen, namelijk:

SD1: Een efficiënt, transparant en modern bestuur, gezonde financiën, gefocust op kwalitatieve en laagdrempelige dienstverlening;

AP02: Kwalitatieve dienstverlening,
waarbij klantvriendelijkheid, kwaliteit en deskundigheid, laagdrempeligheid centraal staan

AP05: SLIM Arendonk: digitaliseren van zowel de dienstverlening aan de burger als de interne werking.
Technologie en digitalisering vormen daarbij geen doel op zich, maar zijn een hulpmiddel om de dienstverlening te verbeteren en het de burgers zo comfortabel mogelijk te maken;

SD2: Leven in een groene, duurzame en veilige gemeente;

AP08: Sociaal woonaanbod uitbreiden,
waarbij met name ingezet wordt op bijkomende sociale koopwoningen;

AP09: Open ruimte maximaal vrijwaren,
76% van de ruimte in Arendonk is open ruimte. Deze is één van de grootste kwaliteiten van onze gemeente en die willen we koesteren.

SD3: Warme en zorgzame gemeente die inzet op een menswaardig leven voor iedereen;

AP28: integraal en participatief armoedebestrijdingsbeleid,
Een bijzondere aandacht gaat daarbij naar onze Arendonkse kinderen die alle kansen moeten krijgen om zich te ontplooien. In het algemeen willen we armoede voorkomen en wensen daarom onze samenwerking met de diverse actoren versterken, denk maar aan Huis van het kind, Kind & Gezin, onze scholen, sociaal huis, …

AP31: inzetten op kwaliteitsvol gezinsbeleid,
waarbij onze dienstverlening moet gericht zijn op alle leeftijdsgroepen.

SD4: Actieve en dynamische gemeente die inzet op gemeenschapsvorming en verbinding.

AP26: Uitspelen van onze toeristische troeven vanuit Toerisme Arendonk vzw

AP27: Lokale economie ondersteunen
Dit doen we op het niveau van de industrie, kmo’s en lokale handelaars. En we zorgen ervoor dat ook circulaire economie, deeleconomie en het korte-ketenprincipe een plaats krijgen in onze gemeente;

Deze 4 strategische doelstellingen hebben we verder uitgewerkt in 10 beleidsdoelstellingen, 34 actieplannen (waarvan ik er net 8 heb aangekaart) en tenslotte in 98 acties. Daarnaast zijn er nog tal van zaken waar we als gemeentebestuur heel intens aan zullen werken. Deze vormen het overig beleid.

BBC – financiële nota

Zoals gezegd bestaat het Meerjarenplan naast de strategische nota ook uit een financiële nota. De kapstok van deze financiële nota is het M2-document, met andere woorden de staat van het financieel evenwicht van de gemeente en ocmw. Dit document kan je terugvinden op pagina 36 tot 38.

Het M2-document heeft een duidelijke opbouw met in de eerste plaats de exploitatie (zowel inkomsten, als uitgaven), vervolgens de investeringen (zowel uitgaven, als ontvangsten via subsidies), de financiering ervan (dmv leningen), tel daarbij het resultaat van de vorige boekjaren, en we komen tot een budgettair resultaat. De Vlaamse overheid legt in het belang van elke Arendonkenaar, en bijgevolg voor elke Vlaming op dat dit budgettair resultaat jaarlijks positief moet zijn.

Daarnaast stelt de Vlaamse overheid dat de Autofinancieringsmarge in 2025 niet negatief mag zijn. Deze autofinancieringsmarge is het verschil tussen het exploitatiesaldo en de aflossingen van de leningen. Ze geeft met andere woorden weer of de financiën van het bestuur op een structurele manier in evenwicht zijn. En ze duidt aan of het bestuur in staat is haar leninglasten te dragen met het overschot uit de gewone werking, met name het saldo van de exploitatie-ontvangen en de uitgaven.

Zoals jullie kunnen zien, voldoet het gemeentebestuur met glans aan deze voorwaarden. En dat met een heel ambitieus investeringsprogramma, zonder de globale belastingsdruk te verhogen, integendeel door deze zelfs te verlagen door de afschaffing van de urbanisatiebelasting, met een permanente aandacht voor een kwalitatieve dienstverlening waarvoor we zowel op de dienst Grondgebiedzaken, Technische dienst, dienst burgerzaken, als op de poetsdienst aanwervingen zullen doen. En niet te vergeten een IT/GIS medewerker.

Wanneer ik stel dat we een ambitieus investeringsprogramma nastreven, dan is dat niet gelogen. Ik geef u graag enkele opmerkelijke investeringen mee, te starten met de grootste budgetten.

OVERZICHT VAN DE BELANGRIJKSTE (grootste) INVESTERINGEN:

01_ Samenvoegen van GBS Sint-Jan op één locatie

Wat: nieuwe school in de Kerkstraat

Uitvoering: eind 2020 tot 2022

Budget: 10.240.000 euro

Subsidie: 6.500.000 euro

02_ Bouwen van een Sporthal in de schoot van het AGB

Wat: bouwen van een sporthal Heikant ten behoeve van onze Arendonkse zaalsportverenigingen

Uitvoering: 2022 – 2023

Budget: 5.500.000 euro

03_ Rioleringswerken Heirbaan, Dopheidestraat, Aartrijtstraat en Reenstraat

Wat: vernieuwen rioleringsstelsel alsook het wegdek door asfalt + plaatsing verlichtingspalen langsheen de Heirbaan tot aan de Bergstraat in Oud-Turnhout

Uitvoering: 2020 tem 2022

Bugdet: 4.005.000 euro

Subsidie: 1.640.000 euro

04_ Renovatie GBS Voorheide

Wat: renoveren / vernieuwen van GBS Voorheide met als doel het wegwerken van de containerklassen en het updaten naar een hedendaagse infrastructuur

Uitvoering: 2022 – 2023

Budget: 3.300.000 euro

Subsidie: 2.200.000 euro

05_ Restauratiedossier van de O.L.V.-kerk inclusief het omgevend hekwerk

Wat: Renovatie van de kerk met inbegrip van de omgevingsaanleg en hekwerk

Uitvoering: 2025

Budget: 2.850.000 euro

Subsidies: 1.650.000 euro

06_ Aanleg en uitbouw recyclagepark op de Hoge Mauw

Uitvoering: 2020 – 2021

Budget 2.500.000 euro

Subsidie: 284.690 euro

07_ Fietspad N139 richting Oud-Turnhout

Wat: aanleg gescheiden fietspad richting Oud-Turnhout

Uitvoering: 2025

Budget: 2.000.000 euro

Subsidie: 2.000.000 euro

08_ Heraanleg wegenis- en rioleringswerken Hertevelden

Wat: heraanleg van een deel van de Hertevelden (in functie van ontdubbelen fietspad naar Retie)

Uitvoering: 2023 tot 2025

Budget: 1.990.939 euro

09_ Inrichten van het centraal magazijn en verbouwen van de gemeentelijke werkplaatsen.

Wat: nieuw kantoorgebouw met sanitaire voorzieningen voor personeel + luifel voor bestaande voertuigenarsenaal

Uitvoering 2020 – 2021

Budget: 1.250.000 euro

10_ Onderhoud buurtwegen

Uitvoering: gedurende heel de legislatuur met een zwaartepunt in 2020 en 2022. Onder andere de Akkerstraat staat hierbij op de agenda.

Budget: elk jaar 50.000 euro met in 2020 en 2022 400.000 euro, met andere woorden 1.000.000 euro

11_ Rollend materieel

Wat: investeringsplan voor de vervanging van de voertuigen die de gemeente nodig heeft voor de dagelijkse taken te kunnen uitvoeren

Uitvoering: gedurende heel de legislatuur

Budget: 960.000 euro

12_ Verwerven van patrimonium ten behoeve van het Sociaal Beleid

Wat: nieuwbouw of aankoop van doorgangswoningen / appartementen welke ingezet zullen worden als doorgangswoning

Uitvoering: 2020 – 2021

Budget: 750.000 euro

13_ Heraanleg Wezenstraat, Begijnhof en Wampenberg

Wat: heraanleg van de infrastructuur Wezenstraat, Begijnhof en Wampenberg ter bevordering van de toegankelijkheid en veiligheid van de zwakke weggebruikers

Uitvoering: 2022 – 2023

Budget: 735.000 euro (nieuwe projectfinanciering waardoor enkel het gemeentelijk aandeel in onze budgetten staan)

14_ Renovatie Witte Huis (Vrijheid 31)

Wat: vernieuwen van volledige buitenschil van het Witte Huis (en opmaak renovatiedossier ikv nog te ontvangen subsidies)

Uitvoering: 2021 – 2022

Budget: 500.000 euro

15_ Renovatie Klooster Kapel

Wat: renovatie van de kapel van het klooster, parallele met de vernieuwing van het klooster door de bouwmaatschappeij De Noorderkempen

Uitvoering: 2022 – 2023

Budget: 500.000 euro

16_ Renovatie van de bestaande brandpost in de Kerkstraat

Wat: aanpassings- en uitbreidingswerken in functie van nieuwe, gescheiden sanitaire voorzieningen en kleedkamers.

Uitvoering: 2023 – 2024

Budget: 500.000 euro

17_ Strategische aankopen patrimonium

Wat: indien er zich een opportuniteit voordoet wil de gemeente een budget hebben om hierop in te spelen

Uitvoering: 2020

Budget: 400.000 euro

18_ Renovatie zwembad in de schoot van het AGB

Wat: renovatie van het dak en plaatsen van zonnepanelen

Uitvoering: 2020 – 2021

Budget: 329.500 euro

19_ Burgemeesterconvenant

Wat: acties in het kader van de te realiseren doelstellingen 2030 opgelegd in het burgemeesterconvenant. Dit zal op een participatieve manier gebeuren door de organisatie van ‘klimaatcafés’.

Uitvoering: gedurende heel de legislatuur

Budget: elk jaar 50.000 euro ofwel 300.000 euro

20_ Investeren in speeltuigen

Wat: systematisch vervangen en uitbreiden van speeltuigen

Uitvoering: gedurende heel de legislatuur

Budget: 280.000 euro (jaarlijks 40.000 euro met uitzondering van 2020 80.000 euro, want inclusief kinderbelevingspad rondom de Lam Godsberg).

21_ Heraanleg parking Wezenstraat

Wat: naar aanleiding van het rioleringsdossier en het masterplan voor de site OCMW, willen we de parking Wezenstraat vernieuwen en herlokaliseren

Uitvoering: 2023

Budget: 250.000 euro

22_ Opmaak Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP’s)

Wat: plannen en studies zoals RUP Rode Del, RUP Kerkstraat, RUP KFC Broekkant, RUP Diepenbeemd, …

Uitvoering: 2020 – 2021

Budget: 100.000 euro

23_ Renovatie De Garve

Wat: ingrepen inzake veiligheid en verhogen capaciteit, namelijk aanpassen vluchtdeur

Uitvoering: 2020

Budget: 45.000 euro

24_ Plaatsen fietsenstaling

Wat: nieuwe fietsenstalplaats

Uitvoering: 2020

Budget: 35.000 euro

Het gemeentebestuur wenst samen met de administratie een investeringsprogramma te realiseren van 42.696.529 euro, waarvan 15.466.690 euro gesubsidieerd en 27.249.839 euro zelf te financieren. Een deel van dit bedrag zullen we dragen met eigen middelen (reserves en jaarlijkse overschotten op de exploitatie) ten bedrage van 10.866.339 euro. Voor het saldo zal de gemeente leningen op lange termijn aangaan. 

Heel concreet betekent dit dat we:

2021

Bulletlening op max. 10 jaar van ca. 6.500.000 EUR (0,5% rente) als voorfinanciering van de subsidies voor de bouw van de nieuwe GBS Sint Jan. Zodra de subsidie vrij komt wordt de lening - waarop enkel interesten betaald worden en dus geen kapitaal - onmiddellijk afgelost.

Lening op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1,2% voor een bedrag van 3.500.000 EUR. Dit is voor het resterende deel van het schoolproject in de Kerkstraat.

2022

Lening op 20 jaar met een vaste rentevoet van 1% voor een bedrag van 4.050.000 EUR

2023

Lening op 20 Jaar met een vaste rentevoet van 1% voor een bedrag van 2.300.000 EUR

Zoals reeds gesteld was de staat van het financiële evenwicht van onze gemeente en ocmw bijzonder gezond, en zal ze dit ook blijven tijdens deze legislatuur, zelfs met de vooruitzichten in de exploitatie op vlak van personeelsaanwervingen, het schrappen van de urbanisatiebelasting, het zonet vermelde investeringsprogramma. Elk jaar heeft de gemeente een positief budgettair resultaat dat varieert van 6.899.543,42 euro in 2020 tot 3.558.617,03 euro in 2025. De autofinancieringsmarge blijft systematisch boven de grens van 2.000.000 euro en bedraagt 2.158.728,59 euro in 2025.

Slotwoord

Beste collega’s,

We zijn ongeveer 2 weken voor Kerstmis, een periode waarop we de warmte van onze familie opzoeken, van diegenen die ons dierbaar zijn. Een periode ook van samenhorigheid, verbondenheid, … En in deze periode worden er sinds enkele jaren evenementen georganiseerd in het kader van de warmste week. Wel ik wil hier klaar en duidelijk stellen dat Arendonk 52 weken op een jaar een warme gemeente is, waarbij we als bestuur ervoor willen zorgen dat niemand achterblijft, dat Arendonkenaren kansen krijgen om zich te ontwikkelen, dat we ook zorgen voor elkaar.

Tot slot wil ik dank uitspreken aan alle collega’s in het schepencollege en de beide meerderheidsfracties voor de constructieve samenwerking bij de opmaak van dit uitdagende en ambitieuze plan. Uiteraard ook dank aan alle medewerkers van de gemeente en ocmw, niet in het minst de mensen van onze financiële diensten. En mag ik iedereen veel succes wensen bij het uitvoeren van dit plan.

In het kader van 800-jaar Arendonk bedacht onze Academie Arendonk de slogan WE ARENDONK. Elk individu, elk bedrijf, elke organisatie en elke vereniging draagt bij aan onze gemeente. Samen maken we Arendonk, samen zijn we Arendonk.

Beste collega’s, het gemeentebestuur is vastbesloten om aan de hand van voorliggend meerjarenplan krachtig te besturen en dus uitvoering te geven aan de geformuleerde acties. Daarvoor vraag ik in naam van het bestuur aan deze raad de steun en het vertrouwen.

Want: Arendonk, van iedereen, voor iedereen en door iedereen. Dat is onze ambitie voor de komende jaren.

Ik dank u,

 

Kristof Hendrickx

Burgemeester van Arendonk

Hoe waardevol vond je dit artikel?

Geef hier je persoonlijke score in
De gemiddelde score is